HAPPY BIRTHDAY SHEP!

September 18, 2021

By Blair Blake

Birthday nods today to PLC bassist Shep Stevenson.